اخبار سایت


گزارشی از ماموریتهای فضایی اروپا تا نیم قرن بعد

سال ۲۰۱۴ برای منظومه شمسی سالی بی نظیر بوده است. بشر توانست روی دنباله دار، یک روبات قرار دهد و نیز فضانوردهای جدیدی را به فضا بفرستد. برنامه ریزی برای همه نوع مأموریتهای فضایی مختلف آغاز شده است. در این گزارش به آینده برنامه های فضایی اروپا نگاهی می اندازیم.

ادامه مطلب