درباره مکان گستر مبنا


شرکت مکان گستر مبنا در حوزه تهیه و تامین تصاویر ماهواره ای از سنجنده های مختلف و همچنین  تولید انواع نقشه های رقومی و رستری ، تهیه عکس های هوایی ، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ، تولید و فروش فایل های آموزشی و . . . فعالیت دارد